Ordu Büyükşehir Belediyesi İhale
Konkasör Tesisinin İşletmeciliği İhale İlanı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KİRALAMA İHALE İLANI

 

  1. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu İlçesi Karapınar Mahallesi Muhsin Tercan Sokak No:51 adresinde bulunan 1148 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın üzerinde kurulu bulunan Konkasör Tesisinin İşletmeciliği İdari ve Teknik şartnameleri doğrultusunda, malzeme (Tesise kırıma girecek hammaddenin %12’si oranında 0-25 mm temel malzemesi) ve bedel karşılığında, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulüyle 1 (Bir) yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

Sıra

 

Mevkii Nevi

Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale saati

1

Konkasör Tesisinin İşletmeciliği

12.000,00 TL  (K.D.V. Hariç)

360,00 TL

21.03.2018

14:20

  1. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.
  2. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük sok. No:2 K:1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile yapılacaktır.
  3. İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 gün önce saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.
  4. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:
  1. Gerçek Kişiler :
  1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 2. Nüfus Kayıt Örneği. 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. 7. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzutlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 1- 2- 3- 4-6-7- 8- 10-11-12- 13-14-15-16. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) 8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 9. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 10. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 11. İlgili Vergi Dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge. 12. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair, ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge, 13. İhale konusu Konkasör tesisinin yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 14. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 15. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, 16. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.) 

 

  1. Tüzel Kişiler :
  1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri. 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu, 5. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. ( 1- 2- 3-5- 6-8-9-10-11-12-13-14-15. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. ) 6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.  7. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 8. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.” 9. Tüzel kişiliklerde ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgelerin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği. 10. İlgili vergi dairesinden Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge 11. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibarıyla alınmış belge, 12. İhale konusu Konkasör tesisinin yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 13. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname, 14. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname, 15. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )                  

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğü