Ordu Büyükşehir Belediyesi İhale
Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Bulunan İşyerleri ve Çay Ocağı İşletmeciliği Kiralama İhale İlanı

 

 1. Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Fatsa İlçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Şehit Polis Süleyman İnkur Caddesi üzerinde bulunan, Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan 26 adet işyeri ile Altınordu İlçesi Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2’de adresinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasındaki 1 adet çay ocağı işletmeciliği 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra

Mevkii Nevi

Yıllık Muhammen Kira Bedeli KDV Dahil

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale saati

1

1/Z-01 nolu 17,60 m² kullanım alanlı Bilet satış ünitesi.

18.000.00 TL

1.620,00 TL

26/09/2018

14:00

2

1/Z-02 nolu 17,10 m² kullanım alanlı Bilet satış ünitesi.

18.000.00 TL

1.620,00 TL

26/09/2018

14:03

3

1/Z-03 nolu 34,30 m² kullanım alanlı Bilet satış ünitesi ve müştemilatı.

40.000.00 TL

3.600,00 TL

26/09/2018

14:06

4

1/Z-05 nolu 16,00 m² kullanım alanlı Bilet satış ünitesi.

18.000.00 TL

1.620,00 TL

26/09/2018

14:09

5

1/Z-06 nolu 16,00 m² kullanım alanlı Bilet satış ünitesi.

18.000.00 TL

1.620,00 TL

26/09/2018

14:12

6

1/Z-07 nolu 16,00 m² kullanım alanlı Bilet satış ünitesi.

18.000.00 TL

1.620,00 TL

26/09/2018

14:15

7

1/Z-08 nolu 32,10 m² kullanım alanlı Bilet satış ünitesi.

36.000.00 TL

3.240,00 TL

26/09/2018

14:18

8

1/Z-10 nolu 10,02 m² kullanım alanlı Bilet satış ünitesi.

14.500.00 TL

1.305,00 TL

26/09/2018

14:21

9

1/Z-11 nolu 10,02 m² kullanım alanlı Bilet satış ünitesi.

14.500.00 TL

1.305,00 TL

26/09/2018

14:24

10

1/Z-12 nolu 10,02 m² kullanım alanlı Bilet satış ünitesi.

14.500.00 TL

1.305,00 TL

26/09/2018

14:27

11

1/Z-13 nolu 10,02 m² kullanım alanlı Bilet satış ünitesi.

14.500.00 TL

1.305,00 TL

26/09/2018

14:30

12

1/Z-14 nolu 10,02 m² kullanım alanlı Bilet satış ünitesi.

14.500.00 TL

1.305,00 TL

26/09/2018

14:33

13

1/Z-15 nolu 10,02 m² kullanım alanlı Bilet satış ünitesi.

14.500.00 TL

1.305,00 TL

26/09/2018

14:36

14

1/Z-16 nolu 10,02 m² kullanım alanlı Bilet satış ünitesi.

15.000.00 TL

1.350,00 TL

26/09/2018

14:39

15

1/12 nolu 37,10 m² kullanım alanlı Bilet satış ünitesi.

38.000.00 TL

3.420,00 TL

26/09/2018

14:42

16

1/16 nolu 26,30 m² kullanım alanlı Bilet satış ünitesi.

25.700.00 TL

2.313,00 TL

26/09/2018

14:45

17

1/Z-18 nolu 17,60 m² kullanım alanlı Bilet satış ünitesi.

18.000.00 TL

1.620,00 TL

26/09/2018

14:48

18

1/3 nolu 8,43 m² kullanım alanlı İlçe minibüs yazıhanesi.

8.700.00 TL

783,00 TL

26/09/2018

14:51

19

1/4 nolu 8,43 m² kullanım alanlı İlçe minibüs yazıhanesi.

8.700.00 TL

783,00 TL

26/09/2018

14:54

20

1/10 nolu 15,50 m² kullanım alanlı Büfe.

18.300.00 TL

1.647,00 TL

26/09/2018

14:57

21

1/20 nolu 19,00 m² kullanım alanlı Berber.

10.300.00 TL

1.647,00 TL

26/09/2018

15:00

22

1/11 nolu 16,00 m² kullanım alanlı Çay ocağı.

18.300.00 TL

1.647,00 TL

26/09/2018

15:03

23

1/21 nolu 53,00 m² kullanım alanlı Köfte salonu.

18.300.00 TL

1.647,00 TL

26/09/2018

15:06

24

1/19 nolu 17,60 m² kullanım alanlı Hediyelik Eşya.

18.000.00 TL

1.620,00 TL

26/09/2018

15:09

25

1/Z-09 nolu 34,00 m² kullanım alanlı Emanet yeri.

14.900.00 TL

1.341,00 TL

26/09/2018

15:12

26

1/1-103 nolu asma katında bulunan Büro.

3.700.00 TL

333,00 TL

26/09/2018

15:15

27

Altınordu İlçesi Çay Ocağı İşletmeciliği.

40.000,00 TL

3.600,00 TL

26/09/2018

15:18

2. Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak ve İstimlak Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.

3. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile yapılacaktır.

4. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 17:00 ‘ye kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı - Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

 

 1. Gerçek Kişiler:
 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus Kayıt Örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi,
 5. Şartnamede belirlenen Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
 6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 7. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.( 1-2-3-4-6-7-8-10-12-14 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayarı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
 8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 9. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 10. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 11. İştirakçilerin halen Yurtiçi veya Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalar ile yine bu konuda Acentelik yapan gerçek kişilerden T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan F1,F2- D1,D2,- B1,B2 yetki belgelerinden birisine sahip olunması, asıllarının ya da noter onaylı suretlerinin ibrazı şarttır. (Bilet Satış Üniteleri ihalesi için geçerlidir.)
 12. İştirakçilerden ticari amaçla Yurtiçi ve Uluslararası yolcu taşımacılığı faaliyetine ilk kez başlayacak olanlardan şartname ekinde sunulan örnek (Ek1) taahhütnamenin notere onaylatılıp ihale dosyasına eklenmesi gerekmektedir. (Bilet Satış Üniteleri ihalesi için geçerlidir.)
 13. İştirakçinin herhangi bir Kamu Kurumunda en az 3 (Üç) yıl süreyle çay ocağı işletmeciliği yaptığına dair belge. (Altınordu İlçesi Çay Ocağı ihalesi için geçerlidir.)
 14. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )       

 

 1. Tüzel Kişiler:
 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. .
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 4. Şartnamede belirlenen Geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.
 5. Ortak girişim olması halinde istenilen belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.( 1-2-3-5-6-8-10-11-13 maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayarı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.)
 6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
 8. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış şirket ve şirket ortaklarının “borcu yoktur belgesi.”
 9.  İştirakçilerin halen Yurtiçi veya Uluslararası yolcu taşımacılığı yapan firmalar ile yine bu konuda Acentelik yapan gerçek kişilerden T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan F1,F2- D1,D2,- B1,B2 yetki belgelerinden birisine sahip olunması, asıllarının ya da noter onaylı suretlerinin ibrazı şarttır. (Bilet Satış Üniteleri ihalesi için geçerlidir.)
 10. İştirakçilerden ticari amaçla Yurtiçi ve Uluslararası yolcu taşımacılığı faaliyetine ilk kez başlayacak olanlardan şartname ekinde sunulan örnek (Ek-1) taahhütnamenin notere onaylatılıp ihale dosyasına eklenmesi gerekmektedir. (Bilet Satış Üniteleri ihalesi için geçerlidir.)
 11. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 12. İştirakçinin herhangi bir Kamu Kurumunda en az 3 (Üç) süreyle yıl çay ocağı işletmeciliği yaptığına dair belge. ( Altınordu İlçesi Çay Ocağı ihalesi için geçerlidir.)
 13. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )   

 

 İdare İhaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

 

 

Ordu Büyükşehir Belediyesi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Emlak ve İstimlâk Şube Müdürlüğü