Aile Danışma Merkezi


 

Aile Danışma Hizmetleri


- Bi­rey­le­rin bir­bir­le­riy­le ya da yakın ve geniş aile çev­re­le­rin­de­ki diğer bi­rey­ler­le ya­şa­dık­la­rı iliş­ki­le­re da­ya­lı so­run­la­rın
- Çev­re­sel de­ği­şim­ler­den kay­nak­la­nan uyum prob­lem­le­ri­nin üs­te­sin­den ge­lin­me­si­ne yar­dım­cı olmak için aile­le­re, çift­le­re ve aile­le­ri oluş­tu­ran tüm bi­rey­le­re, bir­lik­te ya da ayrı ayrı ve­ri­lecek olan psi­ko­lo­jik da­nış­man­lık hiz­me­ti­ni kap­sar.

 

Amacımız


Birey olma po­tan­si­ye­li­ni güç­len­dir­mek,

Bi­rey­le­rin top­lum­sal ya­şa­ma uyum be­ce­ri­le­ri­ni ar­tır­mak,

Aile ya­pı­sı­nı güç­len­di­rmek,

Ayak­ta dur­ma­la­rı­na des­tek olmak,

Aile bi­rey­le­ri­nin far­kın­da­lık dü­zey­le­ri­ni ar­tır­mak,

İle­ti­şim be­ce­ri­le­ri­ni güç­len­dir­mek,

Ana-ba­ba­lık ve çocuk ye­tiş­tir­me ko­nu­la­rın­da bilgi ve be­ce­ri ka­zan­dır­mak,

Sağ­lık­lı mutlu aile he­de­fi ile top­lum ruh sağ­lı­ğı­nı ko­ru­mak ve güç­len­di­ril­me­si­ne des­tek ol­mak­tır.

 

 

Destek Sunulacak Konular:


● Evlilik öncesi ve evliliğe hazırlık sürecinde çıkabilecek problemler,
● Eşler arası uyumsuzluk ve iletişim eksikliğinden kaynaklanan sorunlar,
● Anne, baba ve çocuk iletişimi
● Çocukluk ve ergenlik sorunları
● Sınav kaygısı
● Kaygı, stres, tükenmişlik, depresyon, mutsuzluk
● Fobiler, korkular
● Öfke kontrolü
● Panik atak
● Takıntı
● Aile içi şiddet,
● Boşanma (öncesi-sonrası)
● Boşanma sürecinin çocuklar üzerindeki etkileri.

 

Hedef


Bi­re­yi güç­len­di­re­rek sağ­lık­lı aile ya­pı­sı­na kat­kı­da bu­lun­mak, Yaşam dön­gü­sü için­de kar­şı­la­şı­lan sorun ve güç­lük­ler­de yar­dım­cı olmak, Reh­ber­lik ve da­nış­ma hiz­me­ti ver­mek.

 

 

Aile Danışmanı


Mer­ke­zi­miz­de su­nu­lan tüm hiz­met­ler ala­nın­da uzman psi­ko­log ve sos­yal hiz­met uz­ma­nı ta­ra­fın­dan üc­ret­siz ola­rak ve­ril­mek­te­dir.

 

 

Gizlilik


- Tu­tu­lan ki­şi­sel bilgi, belge ve ra­por­lar ile hiz­met alan ki­şi­le­rin kim­lik bil­gi­le­ri, ya­şa­dık­la­rı so­run­lar ve ön­gö­rü­len mes­le­ki ça­lış­ma­lar­la il­gi­li bil­gi­ler giz­li­lik il­ke­si­ne uygun ola­rak sak­la­nır ve açık­lan­maz.

- Da­nış­ma Mer­ke­zi size ve diğer tüm da­nı­şan­la­ra saygı duyar, ko­şul­suz ve şart­sız kabul eder.

 

 


Bilge BOL

Uzman Psikolog (Aile ve Evlilik Danışmanı) 

 

 

Eğitim Bilgileri

  

Lisans                         : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

 

Yüksek Lisans           : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Aile ve Evlilik Danışmanlığı

 

Bildiği Yabancı Dil     : İngilizce

 

Aldığı Eğitimler ve Çalışmaları

 

- Etkili İletişim Teknikleri ve Stresle  Baş Etme Yolları

- Aile ve Evlilik Terapisi

- Uluslararası Sosyal Hizmetleri

- Kadın ve Kız Çocuklarına Yönelik Eğitim Seminerleri (Marsilya)

- Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarın Önlemeyi Bölgesel Toplantısı (Hırvatisyan)

- Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Toplantısı (Viyana)

- Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi

- İhtisaslaşmış Sosyal Çalışma ve Türk Topluluğu Konulu Seminer (Paris)